El projecte

El projecte TransVisibles, finançat per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+, ha tingut una durada de 16 mesos, finalitzant el gener de 2021.

El projecte ha estat coordinat per la Fundació Surt i desenvolupat a partir de l’associació estratègica de 5 organitzacions de 4 regions d’Europa (Catalunya-Espanya, Irlanda, Alemanya i Hongria), que han aportat experiències i perspectives complementàries per al desenvolupament del projecte.

Aquesta associació estratègica ha desenvolupat, a través de l’intercanvi de bones pràctiques a escala europea, materials innovadors i divulgatius que han recollit diverses experiències i han multiplicat el seu impacte en diferents territoris.

Més concretament, el projecte ha contribuit a la sensibilització dels i de les professionals en l’àmbit de la formació, l’orientació laboral i la selecció de personal i a la promoció del disseny de programes d’acompanyament individualitzats per a dones trans en els seus processos d’empoderament i d’inserció.

Aquesta sensibilització ha anat acompanyada de conscienciació per prevenir i detectar vulneracions dels drets de les persones LGBTI en el seu lloc de feina i el foment d’accions per avançar en la igualtat de tracte i d’oportunitats, inclosa la intermediació amb les empreses perquè garanteixin processos d’inserció efectius i duradors.

El projecte ha actuat des d’un enfocament integral en tres àmbits interconnectats entre sí:

  1. Visibilitat de les dones trans, posant en valor els seus talents i identitats;
  2. Incidència en el context laboral (sensibilització) per a l’erradicació de pràctiques transfòbiques i per a la protecció dels drets de les persones LGBTI;
  3. Empoderament de les dones trans per a l’enfortiment de les seves capacitats i coneixements a l’hora de fer front a un context altament hostil i discriminatori.

Les activitats i productes realitzats al llarg del projecte han estat els següents:

  • Un SEMINARI D’INTERCANVI INTERNACIONAL a Berlin amb la participació de representants de diferents organitzacions i serveisespecialitzatsd’arreud’Europa;
  • 1 GUIA EUROPEA PROFESSIONALper a la inclusió laboral i l’empoderament economic de les dones trans;
  • 4 MODELS NACIONALS amb claus per a l’acompanyament a dones trans, adaptats específicament a cada una de les 4 regions europees;
  • 4 SEMINARIS NACIONALS per a la difusió dels resultats i els productes del projecte.

Les activitats del projecte han permès a les organitzacions sòcies que ofereixen serveis d’orientació i intermediació laboral integrar i aplicar la metodologia de treball desenvolupada i, com a resultat, augmentar la seva eficàcia en l’acompanyament a dones trans per a la seva inclusió sociolaboral, empoderament i ascens social.

De la mateixa manera, associacions, serveis públics i privats, càrrecs polítics o altres grups d’interès que desenvolupen programes de formació, orientació sociolaboral i intermediació tenen accés gratuït als materials creats en el marc del projecte. L’aplicació de les recomanacions i mètodes desenvolupats s’espera que tinguin com a resultat un augment de l’empoderament econòmic i de la inclusió sociolaboral de les dones trans.