El projecte

El projecte TRANSVISIBLES està finançat per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+ i tindrà una durada de 2 anys, finalitzant el setembre de 2020.

El projecte, coordinat per la Fundació Surt, es desenvolupa a partir de l’associació estratègica de 5 organitzacions de 4 regions d’Europa (Catalunya-Espanya, Irlanda, Alemanya i Hongria), que aportaran experiències i perspectives complementàries per al desenvolupament del projecte.

Aquesta associació estratègica es proposa, a través de l’intercanvi de bones pràctiques a escala europea, desenvolupar materials innovadors i divulgatius que recullin diverses experiències i multipliquin el seu impacte en diferents territoris.

Més concretament, el projecte pretén augmentar la sensibilització dels i de les professionals en l’àmbit de la formació i l’orientació laboral i promoure el disseny de programes d’acompanyament individualitzats per a dones trans en els seus processos d’empoderament, especialment, en termes econòmics.

Aquesta sensibilització ha d’anar acompanyada de conscienciació per prevenir i detectar vulneracions dels drets de les persones LGBTI en el seu lloc de feina i fomentar d’accions per avançar en la igualtat de tracte i d’oportunitats, inclosa la intermediació amb les empreses perquè a que garanteixin processos d’inserció efectius i duradors.

El projecte actua des d’un enfocament integral en tres àmbits interconnectats entre si:

  1. Visibilitat de les dones trans, posant en valor els seus talents i identitats;
  2. Incidència en el context laboral (sensibilització) per a l’erradicació de pràctiques transfòbiques i per a la protecció dels drets de les persones LGBTI;
  3. Empoderament de les dones trans perquè enforteixin les seves capacitats i coneixements per a fer front a un context altament hostil i discriminatori.

Les activitats i els objectius del projecte són els següents:

  • 1 GUIA per a professionals amb recomanacions per al disseny de programes d’orientació laboral i d’intermediació amb empreses adreçats a dones trans.
  • Un SEMINARI D’INTERCANVI INTERNACIONAL a Berlin amb la participació de representants de diferents organitzacions i serveis especialitzats d’arreu d’Europa.
  • 3 SEMINARIS NACIONALS i 1 SEMINARI INTERNACIONAL per a fer difusió dels resultats del projecte i debatre la seva aplicabilitat en el context local.
  • Un MODEL d’atenció i acompanyament a les dones trans, adaptat específicament al context de les 4 regions europees.

Les activitats del projecte permetran a les organitzacions sòcies que ofereixen serveis d’orientació laboral integrar i aplicar la metodologia de treball desenvolupada i, com a resultat, augmentar la seva eficàcia en l’acompanyament a dones trans per a la seva inclusió sociolaboral, empoderament i ascens social.

De la mateixa manera, associacions, serveis públics i privats, càrrecs polítics o altres grups d’interès que desenvolupin programes de formació per a adults i orientació sociolaboral tindran accés gratuït als materials creats en el marc del projecte. L’aplicació de les recomanacions i mètodes desenvolupats s’espera que tinguin com a resultat un augment de l’empoderament econòmic i de la inclusió sociolaboral de les dones trans.